1. TDK全称:标题(Title)、描述(Description)、关键词(Keywords)
 2. 开启插件会自动将前端网页源代码的TDK(标题、描述、关键词)转码
 3. 如果关闭了插件TDK转码,前端网页源代码会自动恢复,与没装插件时的一样

【使用方法】

找到要对TDK转码的前端模板文件,将标题、描述、关键词的标签改成以下:

seo标题

<title>{$meta_title}</title>

改成:

<title>{tdk_encode($meta_title)}</title>


seo关键词

<meta name="keywords" content="{$meta_keywords}" />

改成:

<meta name="keywords" content="{tdk_encode($meta_keywords)}" />


seo描述

<meta name="description" content="{$meta_description}" />

改成:

<meta name="description" content="{tdk_encode($meta_description)}" />


站点名称

{SITE_NAME}

改成:

{tdk_encode(SITE_NAME)}

 1. 【转码效果】

  1. 查看网页源代码,显示转码(一般浏览器,右击网页,点击“查看网页源代码”)
   SEO之TDK转码插件

  【页面效果】

  1. SEO之TDK转码插件


  2. 浏览器F12查看,也正常显示。
   SEO之TDK转码插件
本文地址:https://www.xunruicms.com/doc/1279.html